ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 27/3/2017

Πρόεδρος Δ.Σ.: ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΜΠΕΣΗ τηλ.6936 639 213

Γεν. Γραμματέας: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ τηλ. 6944 430 006

Αντιπρόεδρος: ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ τηλ. 6948 875 643

Ταμίας: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ τηλ. 6944 068 376

Ειδ. Γραμματέας: ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ τηλ. 6973 310 491

Μέλη: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΕΒΑΤΗΣ τηλ. 6976 514 582

ΒΟΥΛΑ ΠΑΚΟΥ τηλ. 6936 639 212

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΓΩΝΗΣ τηλ. 6972 151 391

ΧΑΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ τηλ. 6973 990 644

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Βερανζέρου 22,6ος όροφος, τηλ.: 210.3835093, φαξ: 210.3845434 – 210.3801227


Ενημέρωση για εκλογικές διαδικασίες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

·        Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών του Συλλόγου αποτελείται από όλους τους γονείς των μαθητών κάθε σχολείου και από κηδεμόνες οι οποίοι έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση.

Στις Γενικές Συνελεύσεις δεν καλούνται μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη, αλλά όλοι οι γονείς, οι οποίοι ακόμα και κατά την έναρξη των εργασιών της, μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, μπορεί να γίνουν μέλη του συλλόγου και να υποβάλλουν υποψηφιότητα εκλογής στα όργανα που προβλέπονται.

Η Διεύθυνση του Σχολείου υποχρεούται να παραδίδει στο σύλλογο γονέων την κατάσταση με τα ονόματα των γονέων και τα στοιχεία  επικοινωνίας.     
Στις διαδικασίες των Γ.Σ. και των αρχαιρεσιών, μπορούν να πάρουν μέρος και οι δύο γονείς, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (δύο συνδρομές).

Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Καταστατικό.
Η απαρτία στη Γ.Σ. ορίζεται από το Καταστατικό.
Η εφορευτική επιτροπή εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Ο χρόνος των εκλογών μπορεί να αποφασιστεί στην Γ.Σ. και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1.     Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, έχουν όλοι οι γονείς (Μπορούν να ψηφίσουν και να ψηφιστούν και οι δύο γονείς εφόσον είναι ταμειακά εντάξει με δυο συνδρομές).
2.     Κάθε γονέας έχει μία ψήφο, ανεξάρτητα πόσα παιδιά έχει στη Σχολική Μονάδα που λειτουργεί ο Σύλλογος.
3.     Δεν ψηφίζει κάποιος γονέας αντί άλλου με εξουσιοδότηση.
4.     Η ιδιότητα του κηδεμόνα πιστοποιείται με απόφαση δικαστηρίου σύμφωνα με το νόμο ( Ν. 60( Ι )/95 )
5.     Τα Όργανα του Συλλόγου και οι Εκπρόσωποι  και στην Ένωση- Ε.Ε, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, υπό την προϋπόθεση  ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια .
6.     Για να θεωρείται νόμιμη η εκπροσώπηση του Συλλόγου, θα πρέπει, στις αρχαιρεσίες εκλογής των Οργάνων, να πάρουν μέρος γονείς που εκπροσωπούν τουλάχιστον, το ένα τρίτο (1/3) των  ανήλικων μαθητών ( ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ) που φοιτούν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στη Σχολική Μονάδα που λειτουργεί ο Σύλλογος. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται το μέτρο του 1/3  οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, με τις ίδιες προϋποθέσεις. Εάν δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη απαρτία, θεωρείται ότι τα Όργανα του Συλλόγου εκλέγονται νομίμως, δεν μπορούν όμως να μετέχουν στο Σχολικό Συμβούλιο, στο συμβούλιο σχολικής κοινότητας  και στην Ένωση Γονέων
7.     Το μέτρο για την εκλογή εκπροσώπων των Συλλόγων στις Ενώσεις Γονέων και Κηδεμόνων, είναι ένας (1) εκπρόσωπος, ανά τριάντα (30) μαθητές, των οποίων οι γονείς πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες εκλογής των Οργάνων του Συλλόγου. Σε περίπτωση υπολοίπου από δεκαπέντε (15) και πάνω,  εκλέγεται ένας (1) ακόμη εκπρόσωπος. Σε Συλλόγους που έχει επιτευχθεί το 1/3 και οι ψηφίσαντες εκπροσωπούν λιγότερους των τριάντα (30) μαθητών, εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος.

8.     Για τους αντιπροσώπους για την Ένωση το ψηφοδέλτιο συγκροτείται : διαιρείται ο συνολικός αριθμός των μαθητών του σχολείου δια του 30 όπου βγαίνει ο αριθμός των εν δυνάμει αντιπροσώπων που μπορούν να εκλεγούν. Οι σταυροί προτίμησης μέχρι το σαράντα τοις εκατό (40%) των εν δυνάμει εκλεγομένων στο ενιαίο ψηφοδέλτιο  και σε περισσότερα ψηφοδέλτια οι σταυροί προτίμησης μέχρι τον αριθμό των εν δυνάμει εκλεγομένων. Βλ.Δ4/570/2/11/1998

9.     Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής, οι σταυροί προτίμησης ανέρχονται μέχρι τον αριθμό των εκλεγομένων, σε κάθε όργανο. Το εκλογικό μέτρο καθορίζεται διαιρώντας το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ( εφόσον κατά τη διαίρεση αυτή προκύψει κλάσμα δε λαμβάνεται υπόψη). Καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων που λαμβάνει ο κάθε συνδυασμός στο συμβούλιο διαιρώντας τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός με το εκλογικό μέτρο. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίδιο ή μεγαλύτερο του εκλογικού μέτρου, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις θέσεις που του αναλογούν, καταλαμβάνει, τόσες θέσεις όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι θέσεις που μένουν αδιάθετες κατανέμονται από μια στους συνδυασμούς που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια θέση και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Οι θέσεις που μένουν ακόμα αδιάθετες, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, ακόμα κι αν δεν έλαβαν το μέτρο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.
10.                        Όταν οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο (πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα), όλοι οι υποψήφιοι γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Στις εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο, μπορούν να μπουν σταυροί προτίμησης, μέχρι το σαράντα τοις εκατό (40%) των εκλεγομένων σε κάθε αξίωμα. Εφόσον το 40% των εκλεγομένων  αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθμό,  στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα (π.χ. από ένας έως τρεις (1-3) εκλεγόμενοι - ένας (1) σταυρός προτίμησης, τέσσερις έως έξη (4-6) εκλεγόμενοι - δύο (2) σταυροί προτίμησης, επτά έως οκτώ (7-8)  εκλεγόμενοι - τρεις (3) σταυροί προτίμησης, εννέα έως έντεκα (9-11) εκλεγόμενοι - τέσσερις (4) σταυροί προτίμησης κλπ)


Νομιμοποιητικά Έγραφα
Τα απαιτούμενα έγγραφα σύμφωνα με το Ν. 2621/98 και όλα τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης, που θα πρέπει να καταθέσει ο Σύλλογος στην Ένωση για να νομιμοποιηθεί είναι:
1.           Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού Γεν. Συνέλευσης και Αρχαιρεσιών, υπογραμμένα αντίστοιχα από το Προεδρείο της Γεν. Συνέλευσης και την Εφορευτική Επιτροπή
2.            Επικυρωμένο αντίγραφο κατάστασης παρόντων αντιπροσώπων στη Γεν. Συνέλευση
3.           Επικυρωμένο αντίγραφο κατάστασης ψηφισάντων αντιπροσώπων με την υπογραφή ενός εκάστου.
4.           Κατάσταση με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου ΓΟΝΈΩΝ και κατάσταση εκλεγμένων αντιπροσώπων και αναπληρωματικών με τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις τους.
5.           Βεβαίωση της Διεύθυνσης του σχολείου με τη δύναμη των μαθητών του σχολείου, για τη διαπίστωση του 1/3  .
6.           Ονόματα και αριθμό των αντιπροσώπων του Σχολείου προς την αντίστοιχη Ένωση. ( υπενθυμίζουμε ότι ,το μέτρο εκλογής εκπροσώπων  των σχολείων για την Ένωση Γονέων  είναι (1) ένας εκπρόσωπος ανά  (30)  τριάντα μαθητές των οποίων οι γονείς συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες των συλλόγων τους και αυτό αποδεικνύεται με τις νομιμοποιήσεις. Σε περίπτωση υπολοίπου από δέκα πέντε (15) και πάνω, εκλέγεται ένας ακόμη εκπρόσωπος. Σε Σχολεία που οι ψηφίσαντες εκπροσωπούν το 1/3των μαθητών της σχολικής μονάδας(π.χ νηπιαγωγεία)  και οι μαθητές είναι λιγότεροι των τριάντα (30) μαθητών, εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος.)